Uddannelsen

Forfatterskolen er en selvejende institution under Kulturministeriet med hjemsted i København.

Skolen blev stiftet i 1987 af forfatterne Poul Borum, Ulla Ryum og Per Aage Brandt med det formål ”at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær, skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, herunder dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder, introduktion til og arbejde med alle skønlitterære genrer samt praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold”.

Uddannelsen er toårig. Den er SU-berettiget og der er ingen undervisningsafgift.

Forfatterskolens hovedformål kan beskrives enkelt: uddannede, professionelle kunstnere.

Den 15. december 2016 blev en målaftale indgået mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Forfatterskolen, der fastlægger skolens driftstilskud og specificerer målsætningerne for skolen i de kommende år.

Målaftalen er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Dens hensigt er “at tilvejebringe et langsigtet aftalegrundlag for Forfatterskolens virksomhed og økonomi”, og den har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Statens tilskud ydes med hjemmel i § 21.42.24 i Finansloven. Det hedder endvidere i målaftalen, at “med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Forfatterskolen som kulturinstitution af national betydning.”

Ud over den overordnede formålsbeskrivelse (formuleret ovenfor) er nedenstående målsætning aftalt for Forfatterskolen indtil 2020, hvor målaftalen igen skal vurderes.

Opgave Mål
Uddannelsen: Forfatterskolen vil udbygge sin position som en af Nordens førende forfatterskoler, når det gælder kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. For at nå dette mål vil skolen sikre, at undervisningen varetages af anerkendte forfattere og gæstelærere, at der afholdes mindst fem møder med udenlandske (ikke kun nordiske) forfattere og kritikere om året, og at skolen deltager i mindst to udvekslingsarrangementer med andre nordiske litterære skoler og institutioner om året.
International placering: Forfatterskolen vil fastholde sin placering som en væsentlig og central institution i det danske og det internationale litterære miljø ved at afvikle mindst otte åbne arrangementer med deltagelse af skolens studerende og anerkendte danske og udenlandske forfattere om året og ved aktivt at søge og pleje kontakter til sammenlignelige institutioner i Europa og resten af verden.
Gennemførelse: Forfatterskolen vil fastholde en gennemførelsesprocent på mindst 95.
Bidrag til dansk litteratur: Dimittender fra Forfatterskolen forventes at bidrage synligt til litteraturen og det litterære miljø igennem 1) udvikling af ny litteratur, udgivelse af bøger mm., 2) andre typer af litterær aktivitet, dvs. forlags- og tidsskriftsarbejde, oversættelse, undervisning mm., 3) direkte og indirekte inspiration til kvalitet i og fornyelse af dansk og international litteratur.

Til toppen