Forfatterskolens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Forfatterskolen er en selvejende institution. Institutionen har hjemsted i København.

 

§ 2. Formål

Forfatterskolen har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær, skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, herunder en dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder, introduktion til og arbejde med alle skønlitterære genrer og virkefelter samt praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold.

 

§ 3. Bestyrelsens sammensætning

 1. Forfatterskolen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, som udpeges således:
 • Kulturministeriet udpeger 1 medlem.
 • Den Danske Forlæggerforening udpeger 1 medlem med kompetence inden for jura og/eller erhverv.
 • Rektorkollegiet ved Danske Universiteter udpeger 1 medlem med kompetence inden for forskning og/eller uddannelse.
 • Kulturministeriets rektorer udpeger 1 medlem med kompetence inden for kunstnerisk udvikling og uddannelse.
 • Forfatterskolens lærere udpeger 1 medlem som medarbejderrepræsentant.
 • Foreningen for Forfatteruddannelse (FOFU) udpeger 2 medlemmer.
 • Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening udpeger på skift hvert fjerde år 1 medlem.
 • Forfatterskolens studerende udpeger 1-2 medlemmer som observatører.
 1. Kulturministeren udpeger formanden blandt bestyrelsens medlemmer.
 2. Bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang.
 3. I tilfælde af udtræden, udpeges et nyt medlem kun for den resterende del af beskikkelsesperioden.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 4. Bestyrelsens opgaver

 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den pædagogiske og administrative ledelse og drift af Forfatterskolen. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens økonomiske dispositioner herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, overholdes.
 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede, inkl. formanden.
 4. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 3 årlige møder. Der skal afholdes møde når mindst 3 medlemmer fremsætter krav herom.

 

§ 5. Den daglige ledelse

 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger Forfatterskolens rektor. Rektor skal være udøvende forfatter. Rektor har undervisningspligt på skolen. Rektor ansættes for 4 år med mulighed for 2 års administrativ forlængelse. Rektor har ansvaret for den daglige ledelse af Forfatterskolen i overensstemmelse med institutionens vedtægter og bestyrelsens instruktioner.
 2. Udkast til stillingsopslag og ansættelseskontrakt for rektor skal godkendes af Kulturministeriet for så vidt angår løn- og ansættelsesforhold.

 

§ 6. Lærere

 1. Rektor ansætter og afskediger skolens faste lærere efter principperne i statens løn- og personaleregler.
 2. Rektor ansætter og afskediger timelærere efter principperne i statens løn- og personaleregler. Timelærerne ansættes per kontrakt til undervisning i et nærmere aftalt forløb.
 3. Udkast til ansættelseskontrakter for såvel faste lærere som timelærere skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 7. Administrator

Rektor ansætter og afskediger, i samråd med bestyrelsen, skolens administrator efter principperne for AC’s løn- og personaleregler.

 

§ 8. Skolerådet

 1. Skolerådet er skolens kollegiale organ.
 2. Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om:
 • studieordning og undervisningsplan,
 • skolens budget,
 • forslag til regler, der har relevans for skolen.
 1. Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for skolens organisation og virksomhed.
 2. Skolerådet kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte sager samt udpege repræsentanter fra skolen til udvalg, råd og lignende. Referater af skolerådsmøderne er tilgængelige for bestyrelsen.
 3. Skolerådet består af:
 • Rektor som er født formand
 • Skolens faste lærere
 • 4 repræsentanter for skolens studerende. Repræsentanter blandt de studerende vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9. Skolerådets møder og beslutninger

 1. Skolerådsmøde afholdes, når rektor finder anledning hertil, dog mindst 2 gange pr. år. Rektor indkalder til møde, når mindst 3 medlemmer skriftligt anmoder herom.
 2. Skolerådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder rektor. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er rektors stemme udslagsgivende.
 3. Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
 4. Skolerådets forhandlinger føres til referat.

 

§ 10. Uddannelse

 1. Forfatterskolen tilbyder en forfatteruddannelse i overensstemmelse med formålsparagraffen, jf. § 2.
 2. Uddannelsen er 2-årig. Studieåret begynder i august og slutter i juni.
 3. Uddannelsen omfatter undervisning som beskrevet i studieordningen, jf. bilag.
 4. Der er mødepligt til undervisningen.

 

§ 11. Optagelse

 1. Der afholdes optagelsesprocedure til Forfatterskolen som anført i studieordningen, jf. bilag.
 2. Afgørelse om optagelse på Forfatterskolen træffes som anført i studieordningen, jf. bilag.
 3. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg, der består af rektor, den faste lærerstab, samt to eksternt indkaldte censorer.
 4. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke er ansat på Forfatterskolen i undervisningsåret.
 5. Antallet af optagne fastsættes på baggrund af en aftale mellem Forfatterskolen og Kulturministeriet.

 

§ 12. Studieordning

 1. Rektor fastsætter inden for vedtægternes rammer nærmere regler for uddannelsens indhold i en studieordning. Studieordningen godkendes af bestyrelsen.
 2. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:
 • optagelse
 • mål for og indhold af kurserne på uddannelsen
 • tidsmæssigt omfang af kurser, projekter m.v. og deres placering i uddannelsesforløbet
 • undervisningsformer
 • bedømmelse
 • ordensregler
 • øvrige praktiske forhold
 1. Studieordningen sendes til Kulturministeriet til orientering.

 

§ 13. Uddannelsesbevis

Forfatterskolen udsteder bevis for gennemført uddannelse.

 

§14. Tegningsret

Forfatterskolen tegnes efter delegation fra bestyrelsen af rektor.

 

§ 15. Finansiering

 1. Fondens grundkapital ved oprettelsen udgør kr. 300.000. Grundkapitalen er tilvejebragt i form af indskud fra Kulturministeriet. Grundkapitalen er indbetalt kontant.
 2. Kulturministeriet kan yde tilskud til Forfatterskolen. Tilskuddet fastsættes på de årlige bevillingslove.

 

§ 16. Budget, regnskab og revision

 1. Forfatterskolens regnskabsår følger kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.
 2. Regnskabet revideres i henhold til Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministerier BEK nr. 1701 af 21/12/2010.
 3. Det reviderede regnskab godkendes, underskrives af den samlede bestyrelse og indsendes sammen med genpart af revisors revisionsprotokollat og bestyrelsens beretning til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med henblik på godkendelse. Senest ni måneder efter regnskabsårets afslutning orienterer Kulturministerier Forfatterskolen om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.
 4. Bestyrelsen indsender budget til Kulturministeriet med henblik på godkendelse senest ved udgangen af november måned i året før regnskabsåret.

 

§ 17. Opløsning

 1. Bestyrelsen kan indstille til Kulturministeriets godkendelse, at institutionen skal opløses, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.
 2. Ved ophør skal formuen anvendes til de formål, der fremgår af punkt 2, efter indstilling fra bestyrelsen og godkendelse af Kulturministeriet.
 3. Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af institutionens aktiviteter og forpligtelser.
 4. Foreningen for Forfatteruddannelse (FOFU) disponerer over Forfatterskolens bibliotek, inklusive donationer af Ulla Ryum og Poul Borum.

 

§ 18. Ændring af vedtægter

 1. Bestyrelsen kan stille forslag om ændring af vedtægter. Til vedtagelse herom kræves tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Forslaget skal godkendes af Kulturministeriet.
 2. Vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Kulturministeriet.

 

Godkendt på bestyrelsesmøde den 13. juni 2022

 

 

Til toppen