Adfærdspolitik

Adfærdspolitik

 

Formål:

Forfatterskolen tager afstand fra enhver form for grænseoverskridende adfærd, såsom diskrimination, mobning, sexisme, seksuel chikane, psykisk eller fysisk vold; herunder også i forhold til køn, kønsidentitet, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering, alder.

Forfatterskolens adfærdspolitik er rettet imod mulige problemområder i Forfatterskolens daglige liv for at sikre et godt og trygt studie- og arbejdsmiljø.

Formålet med adfærdspolitikken er at understrege, at Forfatterskolen prioriterer et godt og trygt studiemiljø meget højt, og at skolen har fastlagt og løbende vil justere retningslinjer for forebyggelse af uønsket adfærd, samt at Forfatterskolen har fastlagt procedurer for håndtering og eventuelt sanktioner, hvis disse adfærdsformer alligevel forekommer.

 

Målsætning for adfærdspolitikken:

Grænseoverskridende adfærd af ovennævnte type tolereres ikke på Forfatterskolen. Grænseoverskridende adfærd kan medføre advarsel, afskedigelse og bortvisning.

Studerende og medarbejdere skal vide, at Forfatterskolen ikke accepterer grænseoverskridende adfærd, og at der er et ønske om, at såvel kolleger som medstuderende hjælper den krænkede, uanset hvem krænkeren er.

Studerende og medarbejdere på Forfatterskolen skal vide, hvordan de skal agere, hvis de bliver vidne til grænseoverskridende adfærd og kende til de handlemuligheder og evt. pligter, som de har.

Der skal foreligge klare procedurer og der skal kunne iværksættes eventuelle sanktioner i tilfælde af konkrete sager ang. grænseoverskridende adfærd.

 

Retningslinjer:

Som studerende eller medarbejder i almindelighed:

Respektér, hvis en medstuderende eller kollega siger fra over for dine eller andres handlinger eller udtalelser. Også selv om du selv synes, at der er tale om uskyldig adfærd, at det bare er for sjov mm.

Som krænket:

Hvis du bliver udsat for en adfærd, du ikke ønsker, herunder fx seksuelle tilnærmelser, skal du forsøge hurtigst muligt at sige fra over for de handlinger, som du ikke ønsker.

Hvis du synes, at du er i stand til at gå videre end at sige fra, evt. tage en samtale med den, du føler dig krænket af, så kan en sådan samtale nogle gange stoppe krænkelsen – særligt, hvis den, du føler dig krænket af, har haft en anden opfattelse af situationen. Du har ikke pligt til at søge denne samtale.

Hvis det ikke er muligt at sige direkte fra, bør du hurtigst muligt melde det til rektor, studiesekretær eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Du kan også vælge at søge hjælp og støtte hos en medstuderende, lærer, kollega eller elev- eller lærerrepræsentant i bestyrelsen.

Hvis den grænseoverskridende adfærd fortsætter, efter at du har sagt fra over for adfærden, bør du hurtigst muligt melde det til rektor, studiesekretær eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Du kan også vælge at søge hjælp og støtte hos en medstuderende, lærer, kollega eller elev- eller lærerrepræsentant i bestyrelsen.

Forfatterskolen er med i ordningen ’Tal Trygt’ som er en henvendelseskanal under Studenterrådgivningen. ’Tal Trygt’ er en mulighed for at få uvildig rådgivning og kan desuden give hurtig adgang til et gratis samtaleforløb med en psykolog hos Studenterrådgivningen.

Som medarbejder:

Hvis du som lærer eller kollega bliver vidne til grænseoverskridende adfærd, skal du ikke forsøge at undgå de situationer, du oplever, men sige tydeligt fra over for den, der fx chikanerer, og du skal støtte den, det går ud over. Din opbakning kan være væsentlig for en evt. sags forløb, og din opbakning til den krænkede kan i øvrigt være afgørende for, at denne kommer godt igennem forløbet.

Du kan eventuelt tage en samtale med den formodede chikanerende eller mobbende part med henblik på at få afklaret sagen og/eller bragt denne adfærd til ophør. En sådan samtale skal dog alene tages, hvis den krænkede part ønsker dette.

Hvis du oplever, at den uønskede adfærd fortsætter, efter at du eller den krænkede part har gjort, hvad I kunne, skal du hjælpe til, at det bliver meldt til rektor, studiesekretær eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Du skal sikre dig, at den krænkede er indforstået med, at du bringer sagen videre.

Som medstuderende:

Hvis du som medstuderende er vidne til grænseoverskridende adfærd, kan du hjælpe den krænkede enten ved at tage en samtale med den krænkede, ved at sige fra over for den, der fx chikanerer, eller ved at hjælpe med at melde sagen til rektor, studiesekretær eller skolens bestyrelsen. Du skal sikre dig, at den krænkede er indforstået med, at du bringer sagen videre.

Som elev- eller lærerrepræsentant i bestyrelsen:

Som elev- eller lærerrepræsentant skal du reagere hurtigt ved mistanke om grænseoverskridende adfærd, eller hvis du får information om, at sådan adfærd skulle finde sted. Det vigtigste er igen at opsøge og hjælpe den krænkede. Vær opmærksom på, at fx sexchikane, mobning eller voldelig adfærd kan være den bagvedliggende årsag, hvis en medstuderende eller kollega opfører sig underligt, ofte melder sig syg eller lignende.

Der kan være tilfælde af grænseoverskridende adfærd, hvor problemet kan klares med en samtale med den chikanerende eller mobberen, evt. sammen med andre, særligt hvis den formodede krænker måske har haft en anden opfattelse af situationen. Dette afhænger i høj grad af, hvor grov chikanen eller mobningen er eller har været, hvor længe den har stået på og hvor alvorlig en krænkelse din medstuderende/kollega har været udsat for. Du har ikke pligt til at søge denne samtale.

I alle andre tilfælde, som fx altid ved utvetydig sexchikane, vold eller voldelig adfærd, skal du hurtigst muligt melde det til rektor, administrator eller bestyrelsen (efter eget valg).

Hvis det er nødvendigt, skal du som elev- eller lærerrepræsentant i et vist omfang være med til at afdække, hvad der er sket, hvornår og hvordan, og hvem der kan have oplysninger.

Som rektor, studiesekretær eller bestyrelsesformand:

Som rektor, studiesekretær eller skolens bestyrelsesformand skal du altid tage det alvorligt, hvis en studerende eller medarbejder anmelder grænseoverskridende adfærd – ligegyldigt hvem den påståede foruretter er. Du skal altid iværksætte en procedure, der kan afklare sagen og/eller bringe den uønskede adfærd til ophør øjeblikkeligt.

Procedure:

Hvis en studerende eller medarbejder har været udsat for eller vidne til grænseoverskridende adfærd på skolen eller udøvet af personer med tilknytning til skolen, bør vedkommende selv eller en medarbejder eller medstuderende melde det til rektor, studiesekretær eller bestyrelsen (efter eget valg).

Proceduren vil herefter være, at rektor (som ledelsesansvarlig) eller skolens bestyrelsesformand (som kan træde til som midlertidigt ledelsesansvarlig) inden for få dage efter en anmeldelse skal tage en samtale med anmelderen, den forurettede, eventuelle vidner og den påståede foruretter, samlet eller hver især, for at afklare sagens forløb. I visse tilfælde kan flere samtaler være nødvendige. Rektor eller skolens bestyrelsesformand kan vælge at inddrage andre (fx kolleger blandt lærerne, administrator eller andre bestyrelsesmedlemmer) i samtalerne, hvilket dog kun kan ske efter accept af de i sagen implicerede parter.

Sanktioner:

Hvis anmeldelsen findes berettiget, skal rektor (som ledelsesansvarlig) eller skolens bestyrelsesformand (som midlertidigt ledelsesansvarlig) anvende skolens mulige sanktioner over for foruretteren. Grove tilfælde af sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd vil føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

 

Alkohol og rusmidler

Forfatterskolen har en holdning til alkohol og rusmidler, som skal være med til at sikre, at der på skolen er en bevidsthed om og opmærksomhed på eventuelle problemer blandt medarbejdere og studerende, og at sikre en hurtig indsats over for problemerne. Følgende grundlæggende retningslinjer gælder for alle:

  1. Man må ikke være beruset eller påvirket af andre rusmidler i sin arbejds- eller undervisningstid.
  2. Alkoholindtag til fester og lignende må ikke have et omfang, der hindrer respektfuld omgang med de øvrige studerende og medarbejdere eller gæster på skolen.

Hvis en medarbejder eller studerende tydeligt bryder en af disse retningslinjer, bør andre studerende eller medarbejdere melde det til rektor, studiesekretær eller bestyrelsen (efter eget valg), som – i tilfælde af, at det er en akut situation – skal vurdere, om det er nødvendigt at bortvise vedkommende midlertidigt. I tilfælde af mildere, men gentagne brud på retningslinjerne, bør det også meldes til rektor, studiesekretær eller bestyrelsen. I alle tilfælde skal rektor (som ledelsesansvarlig) eller skolens bestyrelsesformand (som kan træde til som midlertidigt ledelsesansvarlig) inden for få dage tage en samtale med vedkommende for bl.a. at klargøre, om der er tale om et muligt misbrugsproblem, som behøver hjælp. Det kan også blive nødvendigt at anvende skolens mulige sanktioner. Grove tilfælde af brud på retningslinjerne for alkohol og rusmidler vil kunne føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning og/eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

Til toppen