Adfærdspolitik

Formål:

Politikken er rettet imod særlige mulige problemområder i skolens daglige liv.

(Se i øvrigt Særlige retningslinjer)

Formålet med politikken er at understrege, at Forfatterskolen tager klart afstand fra visse adfærdsformer som sexchikane, mobning, vold og voldelig adfærd, at skolen tager disse problemområder alvorligt, at skolen har fastlagt og løbende vil justere retningslinjer for forebyggelse af sexchikane, mobning, vold og voldelig adfærd, samt at Forfatterskolen har fastlagt procedurer for håndtering og eventuelt sanktioner, hvis disse adfærdsformer alligevel forekommer.

Målsætning for adfærdspolitikken:

Sexchikane, mobning, vold og voldelig adfærd tolereres ikke på Forfatterskolen.

Adfærd af disse typer kan medføre advarsel, afskedigelse eller bortvisning.

Studerende og medarbejdere skal vide, at Forfatterskolen ikke accepterer sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, og at der er et ønske om, at såvel kolleger som medstuderende hjælper den krænkede, uanset hvem krænkeren er.

Studerende og medarbejdere på Forfatterskolen skal vide, hvordan de skal agere, hvis de bliver vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, og kende til de handlemuligheder (og evt. pligter), som de har.

Der skal foreligge klare procedurer og skal kunne iværksættes eventuelle sanktioner i tilfælde af konkrete sager ang. sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd.

Retningslinjer:

Som studerende eller medarbejder i almindelighed:

Respektér altid, hvis du har en medstuderende eller kollega, der siger fra over for dine eller andres handlinger eller udtalelser. Også selv om du selv synes, at der er tale om uskyldig adfærd, at det bare er for sjov mm.

Som krænket:

Hvis du bliver udsat for en adfærd, du ikke ønsker, herunder fx seksuelle tilnærmelser eller pression af den ene eller anden art, skal du helst hurtigst muligt sige fra over for de handlinger, som du ikke ønsker. Det at sige fra kan også have betydning for en eventuel sags forløb. I mange sager om fx sexchikane eller mobning påstår chikanøren/mobberen, at denne opfattede situationen på den måde, at der ikke forelå chikane/mobning, men derimod en accept hos begge parter om den udviste adfærd. Derfor er det vigtigt at sige fra.

Hvis du synes, at du er i stand til at gå videre end at sige fra, evt. tage en samtale med den, du føler dig krænket af, så kan en sådan samtale nogle gange stoppe krænkelsen – særligt, hvis den, du føler dig krænket af, har haft en anden opfattelse af situationen. Du har ikke pligt til at søge denne samtale.

Hvis chikanen eller mobningen fortsætter, efter at du har sagt fra over for den uønskede adfærd, eller hvis det af en eller anden grund har været umuligt at sige direkte fra, bør du hurtigst muligt melde det til rektor, administrator eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Du kan også vælge at søge hjælp og støtte hos en medstuderende, lærer, kollega eller elev- eller lærerrepræsentant i bestyrelsen.

Som medstuderende, lærer eller kollega:

Hvis du som medstuderende, lærer eller kollega bliver vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, skal du ikke forsøge at undgå de situationer, du oplever, men sige tydeligt fra over for den, der fx chikanerer, og du skal støtte den, det går ud over. Din opbakning kan være væsentlig for en evt. sags forløb, og din opbakning til den krænkede kan i øvrigt være afgørende for, at denne kommer godt igennem forløbet. Nogle gange føler en krænket person, at vedkommende selv er delvist skyld i situationen. Som medstuderende, lærer eller kollega kan du hjælpe den krænkede til ikke at påtage sig en skyld, som ikke er vedkommendes.

Du kan eventuelt tage en samtale med den fx formodet chikanerende eller mobbende part med henblik på, at få afklaret sagen og/eller bragt denne adfærd til ophør. En sådan samtale skal dog alene tages, hvis den krænkede part ønsker dette.

Hvis du oplever, at den uønskede adfærd fortsætter, efter at du eller den krænkede part har gjort, hvad I kunne, skal du hjælpe til, at det bliver meldt til rektor, administrator eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Du skal sikre dig, at den krænkede er indforstået med, at du bringer sagen videre.

Som elev- eller lærerrepræsentant i bestyrelsen:

Som elev- eller lærerrepræsentant skal du reagere hurtigt ved mistanke om fx sexchikane eller mobning eller voldelig adfærd, eller hvis du får information om, at sådan adfærd skulle finde sted. Det vigtigste er igen at opsøge og hjælpe den krænkede. Vær opmærksom på, at sexchikane, mobning eller voldelig adfærd kan være den bagvedliggende årsag, hvis en medstuderende eller kollega opfører sig underligt, ofte melder sig syg eller lignende.

I tilfælde af sexchikane eller mobning kan der være tilfælde, særligt hvis den formodede krænker måske har haft en anden opfattelse af situationen, hvor problemet kan klares med en samtale med den chikanerende eller mobberen, evt. sammen med andre, men dette afhænger i høj grad af, hvor grov chikanen eller mobningen er eller har været, hvor længe den har stået på – og i denne forbindelse, ”hvor alvorlig en krænkelse” din medstuderende/kollega har været udsat for. Du har ikke pligt til at søge denne samtale.

I alle andre tilfælde, som fx altid ved utvetydig sexchikane, vold eller voldelig adfærd, skal du hurtigst muligt melde det til rektor, administrator eller bestyrelsen (efter eget valg).

Hvis det er nødvendigt, skal du som elev- eller lærerrepræsentant i et vist omfang være med til at afdække, hvad der er sket, hvornår og hvordan, og hvem der kan have oplysninger.

Som rektor, administrator eller bestyrelsesformand:

Som rektor, administrator eller skolens bestyrelsesformand skal du altid tage det alvorligt, hvis en studerende eller medarbejder anmelder sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd – ligegyldigt hvem den påståede chikanør, mobber eller voldsudøver er. Du skal altid iværksætte en procedure, der kan afklare sagen og/eller bringe den uønskede adfærd til ophør øjeblikkeligt.

Procedure:

Hvis en studerende eller medarbejder har været udsat for eller vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd på skolen eller udøvet af personer med tilknytning til skolen, bør vedkommende oftest (se dog ovenstående beskrivelser af mulige handlemåder) melde det til rektor, administrator eller bestyrelsen (efter eget valg).

Proceduren vil herefter være, at rektor (som ledelsesansvarlig) eller skolens bestyrelsesformand (som kan træde til som midlertidigt ledelsesansvarlig) inden for få dage efter en anmeldelse skal tage en samtale med anmelderen, den chikanerede, mobbede eller voldsramte, eventuelle vidner og den påståede chikanerende, mobber eller voldsudøvende (samlet eller hver især) for at afklare sagens forløb. I visse tilfælde kan flere samtaler være nødvendige. Rektor eller skolens bestyrelsesformand kan vælge at inddrage andre (fx kolleger blandt lærerne, andre bestyrelsesmedlemmer) i samtalerne, hvilket dog kun kan ske efter accept af de i sagen implicerede parter.

Sanktioner:

Hvis anmeldelsen findes berettiget, skal rektor (som ledelsesansvarlig) eller skolens bestyrelsesformand (som midlertidigt ledelsesansvarlig) anvende skolens mulige sanktioner over for den chikanerende, mobberen eller voldsudøveren. Grove tilfælde af sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd vil føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

Til toppen