FOFU vedtægter

§ 1

 1. Foreningens navn er FOFU. Foreningen fungerer som Forfatterskolens forankring i det aktive litterære miljø.
 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Det er foreningens formål at følge Forfatterskolens virksomhed og at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for Forfatterskolen.

§ 3

 1. Som medlemmer af FOFU kan optages aktive skønlitterære forfattere. Optagelsen sker efter foreningens samlede skøn og afgøres ved først givne generalforsamling. Foreningen kan i særlige tilfælde optage andre end aktive skønlitterære forfattere som medlemmer. Ethvert medlem kan ved skriftlig henvendelse til formanden når som helst søge udmeldelse af foreningen.
 2. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.
 3. Enhver optagelse eller eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal blandt de repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen.

§ 4

Foreningen har ved sin stiftelse ikke selv nogen kapital, men råder over Forfatterskolens bibliotek, inklusive Ulla Ryums, Poul Borums og Ole Wahl Olsens donationer.

§ 5

For Foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin til enhver tid værende kapital og således hverken stiftere, medlemmer af foreningen, bestyrelse, leder eller andre

§ 6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7

 1. Generalforsamlingen udpeger en formand og en næstformand. Formanden subsidiært næstformanden forestår foreningens aktiviteter. Herunder indkaldelse til generalforsamling.
 2. Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.
 3. Beslutninger på generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra de i § 3 og § 13 nævnte tilfælde. Opstår stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 4. Foreningen tegnes af formanden subsidiært af næstformanden.

§ 8

Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer samt to suppleanter til Forfatterskolens bestyrelse for 4 år ad gangen. Jf. Forfatterskolens vedtægter § 3, stk. 3

§ 9

Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i juni måned og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning ved Forfatterskolens rektor
 4. Beretning fra Forfatterskolens bestyrelse
 5. Orientering om Forfatterskolens regnskab
 6. Indkomne forslag, herunder handlingsplan for det kommende år.
 7. Valg til Forfatterskolens bestyrelse.
 8. Eventuelt

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med angivelse af dagsorden, når mindst 1/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse herom til foreningens formand forlanger dette. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på formandens foranledning afholdes i København inden 4 uger fra begæringens modtagelse.

§ 11

 1. Enhver indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de på dagsordenen optagne punkter.
 2. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før årsmødets afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12

Ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et tilstedeværende medlem. Dog maksimalt 5 fuldmagter pr. fremmødte.

§ 13

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal disponeres over foreningens aktiver og passiver.

§ 14

På den stiftende generalforsamling vælger medlemmerne foreningens første formand. Dette sker ved årsmødet den 28. januar 1987.

Ændringer til vedtægter således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. juni 1997.

Ændringer til vedtægter således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2003.

Som formand,
Lisbeth Algreen

Til toppen