Ansøgning

Næste ansøgningsfrist for optagelse på Forfatterskolen bliver i februar 2025

 

 

Send ansøgningen til

ansoegning@forfatterskolen.dk

Ansøgningen skal sendes som samlet pdf-fil. Vi modtager ikke ansøgninger sendt med almindelig post. Læs mere nedenfor.

Information

Der er intet krav om forudgående uddannelse eller beskæftigelse. Der er heller ingen aldersbegrænsning.

Ved optagelsen kan der optages en eller flere norske og svenske elever på baggrund af ansøgning på norsk eller svensk.

Færøske og grønlandske ansøgere kommer i betragtning på baggrund af ansøgning på dansk.

Der kan ikke ansøges med tekst på engelsk.

Undervisningssproget er dansk. Norske og svenske studerende kan skrive på deres modersmål.

Gebyr

Der skal indbetales et gebyr på 500 kr. senest samme dag som ansøgningsfristen. Beløbet indsættes på Forfatterskolens konto. Husk at oplyse navn ved indbetaling af gebyr:

Danske Bank

Holmens Kanal-afdeling
Reg: 3001 Konto: 3001399284
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK82 3000 3001 399284

Mobilepay og kontanter modtages IKKE.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger om Forfatterskolen, kan du ringe på tlf. 21 64 76 19 (mandag eller tirsdag 9-16) eller sende en mail til forfatterskolen@forfatterskolen.dk

Ansøgningens indhold

1. En ansøgning til Forfatterskolen skal indeholde max. 12 A4-sider (á max. en normalsides omfang, dvs. max. 2200 tegn per side) med poesi og/eller prosa fra egen hånd.

Du må gerne indsende uddrag af romaner. Du må også gerne indsende materiale i forskellige genrer samtidig.

2. Ansøgningen skal derudover indeholde et følgebrev på 1–2 A4-sider med oplysninger om din baggrund, evt. tidligere uddannelse, arbejde etc.

Du skal ikke medsende kopi af eksamensbeviser eller lignende, men vi vil gerne høre lidt om dine inspirationskilder.

3. Ansøgningen skal indeholde adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

 

 

Optagelsesprocedure

Forfatterskolen er ikke en del af den koordinerede tilmelding. Optagelsen varetages af et særligt bedømmelsesudvalg. I udvalget sidder rektor og lærere fra skolen samt en eller flere danske forfattere. Udvalgene er forskellige fra år til år.

Som led i optagelsen indkaldes cirka 12 ansøgere til samtale. Af disse optages 6-8 elever per år. Under samtalen taler vi om det indsendte materiale.

Svar på ansøgningen udsendes omkring 1. juni.

Forfatterskolen modtager omtrent 400 ansøgninger om året og har derfor ikke mulighed for at give begrundelse på afslag. Indsendte ansøgninger bliver slettet eller sikkerhedsmakuleret, når optagelsesproceduren er afsluttet.

Grundtankerne bag vurderingen af ansøgningerne

Forfatterskolen er en kunstnerisk uddannelsesinstitution, og det ansøgningsmateriale skolen modtager bedømmes udelukkende på dets kunstneriske interesse. Samtidig arbejder optagelsesudvalget ud fra den overbevisning, at der ikke findes et, men mange æstetisk hierarkier, ikke en afgørende, men mange kunstneriske traditioner, som alle beriger kulturen, samfundet og individet på hver deres måder.

Ansøgninger til Forfatterskolen læses og bedømmes af et optagelsesudvalg bestående af skolens lærerkollegie plus to udefrakommende censorer, som hvert år vælges blandt danske (eller evt. svenske og norske) udøvende forfattere. Optagelsesudvalgets sammensætning fornyes altså fra år til år.

Derudover er sammensætningen af Forfatterskolens lærerkollegie baseret på en ambition om diversitet både i litterært virke, i forhold til litterær orientering, uddannelse, baggrund, køn, klasse og etnicitet. De fra år til år skiftende udefrakommende udvalgsmedlemmer sikrer denne diversitet yderligere.

De nedenstående punkter er de væsentligste pejlemærker vi orienterer os efter i udvælgelsesprocessen. Der er tale om forskellige faktorer, der angår såvel formelle som indholdsmæssige træk, og som tilsammen danner grundlag for udvælgelsen. Udvælgelsen finder sted på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte ansøgnings styrke på enten ét eller flere af disse punkter.

 

  • Håndværksmæssig, teknisk kunnen: Herunder f.eks. fornemmelse for plot, komposition, klang- og rytmebeherskelse, billedarbejde, sikkerhed i fortælleforhold osv.
  • Originalitet: Vilje og mod til at gå egne veje og afsøge nye (eller glemte/oversete) former og udtryksmuligheder.
  • Kunstnerisk nysgerrighed: Blik, øre og sans for litteraturens kunstneriske materialer og deres muligheder.
  • Ekspressiv kraft: Mod til at sætte sig selv på spil i det kunstneriske arbejde.
  • Ansporing til tanker og eftertanke: At tage samtidens vigtige emner og diskussioner op på nyskabende måder.

 

Optagelsesudvalget ser i øvrigt på den enkelte ansøgers potentiale for kunstnerisk videreudvikling. Derudover lægges der vægt på ansøgerens motivation i forhold til at modtage undervisning, indgå i almindelige undervisningssammenhænge og ikke mindst indgå i det læsende fællesskab som Forfatterskolen er. Sidst skal det nævnes, at det endelige hold sættes under hensyntagen til gruppekonstellationen.